UYSAL - DEMİRALAY
ORTAK AVUKAT BÜROSU
www.uysal-demiralay.av.tr

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ
SOSYAL YARDIM VE DAYANIŞMA FONU
SOSYAL YARDIM VE DAYANIŞMA YÖNERGESİ *

 

YÖNERGE NO: 1

Amaç

Madde 1 - Bu Yönerge kapsamında olan üyeye, sosyal yardım ve dayanışma hizmetlerinin sunulması ve sağlanmasıdır.

 

Kapsam

Madde 2 - Bu Yönergede geçici iş göremezlik yardımı,olağanüstü yardım ve cenaze yardımı alabilecekler ile yapılacak yardımın miktar,usul ve esasları düzenlenmiştir.Bu Yönergedeki kavramlar için Yönetmelikte yer alan tanımlar geçerlidir.

•  Geçici İş Göremezlik Yardımından;avukat

•  Olağanüstü Yardımdan ; avukat,

•  Cenaze Yardımından ; vefat eden avukat,çalışmayan avukat ve stajyer avukatın yakını yararlanır.

 

Dayanak

Madde 3 - Bu Yönerge,Fon Yönetmeliğinin 18. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Sosyal Yardımlar

Madde 4 - Bu Yönerge kapsamında yapılacak yardımlar;

1) Geçici İş göremezlik Yardımı :

a) Bu yardımdan,

i) Hastalık veya uğradığı kaza nedeniyle işini geçici olarak sürdüremeyen avukatlarla

ii) Analık sebebiyle bayan avukatlar yararlanır

b) Hastalık sebebiyle geçici iş göremezlik yardımının yapılabilmesi için;

i) Üyelerin 20 gün üzerindeki süreyle mesleki çalışmalarını sürdürememeleri,

ii ) Bu durumun sağlık kuruluşundan alınacak sağlık raporuyla belgelenmesi gerekir.

c) Analık sebebiyle geçici iş göremezlik yardımının yapılabilmesi için,sağlık kuruluşundan doğum raporunun alınması gerekir.

d) Bu yardım,

i) Hastalık halinde,sağlık raporunun verildiği tarihten başlamak üzere rapor süresince ve en çok 3 ay süreyle yapılır. Yapılacak olan yardımın günlük tutarı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından açıklanan o yıl için geçerli 16 yaşından büyük işçilere uygulanacak asgari ücretin günlük tutarının 2/3 ‘den aşağı olmamak üzere Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Bu tutar 2005 yılı için 11,00.-YTL olarak uygulanır.

ii) Analık halinde yapılacak olan yardım tutarı yıllar itibariyle Yönetim Kurulunca belirlenecek olup, bu tutar 2005 yılı için 500,00.-YTL olarak uygulanır.

iii) Yönetim Kurulu, Fon imkanlarını göz önünde bulundurarak ve sağlık kuruluşunun hazırlayacağı rapora dayanmak suretiyle, kaza, organ yetmezliği, kanser ve kalp rahatsızlıkları gibi uzun süreli tedaviyi gerektiren ve güç çareli hastalıklara yakalanmış avukatlara, çalışmayan avukatlara ve stajyer avukatlara, yukarıda belirtilen süre ve tutarlara bağlı kalınmaksızın azami 5.000,00.-YTL'ye kadar yardım yapılması kararını alabilir. Bunun için Fon bütçesinde belli bir tutar karşılık olarak ayrılır. Bu tutar 2005 yılı için 500.000,00.-YTL olarak belirlenmiştir.

 

2 ) Olağanüstü Yardım :

a) Bu yardımdan avukatlar yararlanır.

b) Bu yardımın yapılabilmesi için zarar tespit tutanağı ile durumun belgelenmesi ve ilgili Baro Yönetim Kurulu kararı ile talep edilmesi gerekir.

c) Yapılacak yardımın azami miktarı 5.000,00.- YTL'dir.

 

3) Cenaze Yardımı:

a) Bu yardım, vefat eden avukat,çalışmayan avukat ve stajyer avukatın cenaze masraflarının karşılanması maksadıyla ilgili Baro vasıtasıyla yakınlarına ödenir.

b) Bu yardımın yapılabilmesi için, İlgili Baro tarafından, vefatın yazılı bildiriminin yapılması gereklidir.

c) Yapılacak yardım tutarı yıllar itibariyle Yönetim Kurulunca belirlenecek olup, bu tutar 2005 yılı için 750,00.- YTL olarak uygulanır.

 

Yardımların Talebi ve Ödenmesi

Madde 5 – Yönerge kapsamında yapılacak yardımlarda izlenecek prosedür aşağıda açıklanmıştır.

1) Geçici İş Göremezlik ve Olağanüstü Yardım talebinde bulunan üye Ek.1'deki Sosyal Yardım Talep Formu'nu doldurarak, bu Yönergenin 4. maddesi (1/b) ve (1/c) ile (2/b) alt bentlerinde gösterilen gerekli belgeleri eklemek suretiyle ilgili Baro Başkanlığına başvurmak zorundadır

Cenaze yardımı için ise vefat eden avukatın, çalışmayan avukatın ve stajyer avukatın yakınının şifai olarak Baro Başkanlığına müracaatı yeterlidir.Baro Başkanlığınca Ek.3'deki Cenaze Yardımı Talep Formu tanzim edilerek Baro Başkanı veya Baro Görevli Yönetim Kurulu Üyesi tarafından imzalanır. Yardımın acilen gönderilebilmesi için Cenaze Yardımı Talep Formu ile Baro tarafından hazırlanan vefatı bildirir yazının faks yoluyla Fon Müdürlüğüne bildirilmesi gerekir.

Baronun Görevli Yönetim Kurulu Üyesinin kendisine Baro Başkanlığı vasıtasıyla ulaşan belgeleri inceleyerek kendisinin veya Baro Başkanının imzalayacağı Sosyal Yardım Talep Formu ve ekleri ile Cenaze Yardımı Talep Formunu en geç bir hafta içinde Fon Müdürlüğüne göndermesi gerekir.

2) Fon Müdürlüğü,kendisine ulaşan talepleri inceleyerek en geç beş iş günü içinde Sosyal Yardım Talep Formunda işaretlenen hesaba yardım tutarını havale eder. Cenaze yardımı ilgili Baronun hesabına havale edilir, Baro ödemeyi yapınca tarafların imzalarının da olduğu tutanağın bir nüshasını en geç bir hafta içinde Fon Müdürlüğüne gönderir.

3) Üyelerin, yardımın kendi hesabına değil de Baronun hesabına gönderilmesini talep etmeleri durumunda bu husus Sosyal Yardım Talep Formunda işaretlenir. Bu durumda Fon Müdürlüğü havaleyi Baronun hesabına gönderir. Baro ödemeyi yapınca tarafların imzalarının da olduğu tutanağın bir nüshasını en geç bir hafta içinde Fon Müdürlüğüne gönderir.

4) Üyenin bağlı olduğu Baro,aciliyet sebebiyle daha önce ödeme yapmışsa yapmış olduğu ödemeye ilişkin tarafların imzalarının da olduğu tutanağın bir nüshasını;Sosyal Yardım Talep Formuna ekleyerek Fon Müdürlüğüne gönderir. Fon Müdürlüğü bu durumda havaleyi üyenin hesabına değil doğrudan ilgili Baronun hesabına gönderir.

5) Fon Müdürlüğünce Baroya gönderilen ve hak sahibince tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde herhangi bir nedenle alınmayan veya kabul edilmeyen yardımlar, en geç on iş günü içerisinde Fon Hesabına iade edilir.

6) Fon Müdürlüğü tarafından Barolara gönderilen havalelere ilişkin;

i) Yardım türü ve tutarının

ii) Yardımın, Baronun hesabına gönderildiği tarih ve varsa açıklamalarının

iii) Eğer iade edilmişse iade tarihlerinin ve açıklamalarının

gösterildiği Ek.2'de sunulan İcmal Tablosu ilgili Baro tarafından düzenlenir. Baro Görevli Yönetim Kurulu Üyesi ay sonu itibariyle, ait olduğu ayın İcmal Tablosunu imzalayarak en geç on beş gün içinde Fon Müdürlüğüne gönderir. Müdürlük, kendisine gelen Talep Formlarıyla İcmal Tablosundaki bilgileri karşılaştırarak gerekli işlemleri yapar.

 

Yürürlük

Madde 6 - Bu Yönerge Yönetim Kurulunun onay tarihi olan 19/06/2005 tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 7 - Bu Yönerge hükümleri Yürütme Kurulu tarafından yürütülür.


Ekler:

(Aşağıdaki dosyalar MS Word dosyalarıdır. Fare ile sağ tıklayarak "Hedefi Farklı Faydet","Save Target As" diyerek bilgisayarınıza indirebilirsiniz.)

Sosyal Yardım Talep Formu

İcmal Tablosu

Cenaze Yardımı Talep Formu

 

* Türkiye Barolar Birliği Sosyal Yardım ve Dayanışma Yönergesi Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunun
19.06.2005 tarih ve 112/3 sayılı kararları gereği 19.06.2005 tarihinden yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

 

ANA SAYFA